Wednesday, October 23, 2013

Wednesday, October 23, 2013 2

കളിപ്പാവ

രചന : നന്ദകുമാർ വള്ളിക്കാവ്  @eogÌyÝjsh SaxÍX dlnkil % 
srs']osml'Í\ sdlÞkSeldo 
do}julH dl}jÓ sfÓkA ijd{fjdX
 
LørkaÑukalsn cfUA@
sdlùjukA sdùjukA fùÙjH eùlg %
 
il]jhkA LøSrlsmlÙk domj

@dlq\vdX dlnSi[ SdlÌkdsxl'kSa
 
rjR arc³jH sdlfjuoygkf\
dkc{fjÙgÍX rJ dl}j]o}JmkdjH
 
dl}jÓ eogÍX rjs' SahjH@
 
Løsð il]kdX dG]CaldSi
 
Qs] fhul}j rÓ dk}j

LÑu\]\ akÙÍX rHdj rm]Si
 
aYïjØk[ Løsð dlfjhÑ
 
f'kÏj f'kÒA dÞk rjyilG' %
fÑalgÓlsfulg\ .oijH Â

dlq\vdX dÞk rm]Si Sd}lR "
@eli SiSnl[ uYïÌli SiSnl #
ssd sfl}lH sel}jØjgj]k' eli
ssdij}lH sel}j]guk' eli@

dÞSÌlxlCjØk dkÎkarSc³sy
LøSrlsmÓlA ay'k svlÓj
 
@ay'kSil[ iJ}jH eyÎsfÓlA rJ
 
fÓk SisÞæjH rm]o SizA@

pk,\mrlnøR[ arc³jH eyÎk
TÍsrlgøsr SiÞ SiÞ
SdleA arc³jshlfk]ju KÏjfR
 
dkÎkakDA svÝgÙjÌoSelH

fj]jÙjg]j rm]Siuøsð
dÕuÎkÏj ssdij}kSeluj
igjÓSÓl ilujsh il]kSeluJmjH
-qjujHiJn selRcovj Selsh

SemjØgÞk fxG'kSelulakDA
ilmju svÝgÙjÌoSelsh
-xkdX vkMjhkA domjsu'ldjhkA
sel'kÏjulX]o}ÙjH frjsu

vlgÙkA Srls]Ùl pogÙkA dÞjÓ
KÏj]k alYfaluksÒlgøR
tYf flfêlG rm]k'ijsmÍkA
KSÌlxA SelgkSal KÌjhj}lH

@eli SiSnl[ uYïÌli SiSnl;;;;;;@
SdX]k'eC>\pA posgsuSÍl
eliukA SisÞlgJ eogikA dlnÞ
LørÓlsf asMl'kA SiÞ

svlÓjmlykÞÑ[ eogÌyÝjH
dj}lÙflsul'kSelhkajÓ
tYf sfgÎlhksaYfsdlmkÙlhkA
dj}kSal sspiSasu'øsr

LÑu\]kaørkakÒjH fjajG]k'k
KÏjujÓlsÙlgk eogSaxA
T'kaleogÌyÝjH dguk'k
KÏjsulgk
dxjÌli Selsh;

ròdkalG iÒj]li\


Email: nandubindu@rediffmail.com

Wednesday, October 02, 2013

Wednesday, October 02, 2013 1

പേന


ഒരു കണ്ണീർക്കണം പോലും പൊഴിഞ്ഞില്ലയെങ്കിൽ -
ഒരു തുള്ളി ചോരയെങ്കിലും പൊടിഞ്ഞില്ലയെങ്കിൽ -
ഒരു മനസ്സെങ്കിലും മാറ്റുവാനായില്ലെന്നാൽ -
ഒരു ഹൃദയപുഷ്പം പോലും വിടർത്തുവാനായിലലെന്നാൽ - 
എനിക്കെന്തിനീ ആറാം വിരൽ , എന്തിനീ കടലാസ്സുകൾ ?
എനിക്കെന്തിനീ ചിന്തകൾ , എന്തിനീ സ്വപ്‌നങ്ങൾ ?

ഓർമ്മകൾ പോലും എന്നിൽ ശാപമായ് തീരുന്നൊരീ -
അഭിശപ്തനിമിഷത്തിലൊന്നിലലിഞ്ഞില്ലാതാകുമെങ്കിൽ -
കൈവല്യമേകുവാൻ തലയിൽ കൈവെച്ചേനേ -
രാത്രിമഴയായ് പ്രകൃതി - എന്നീശ്വരി .

ഒരു പൂമൊട്ടിന്റെ നൈർമ്മല്യമാകണോ , അല്ല -
ഒരു പടവാൾത്തുമ്പിൻ മൂർച്ചയിൽ തിളങ്ങണോ ?
പറയുക നിങ്ങളാം അനുവാചകർ , എങ്കിലോ -
എന്റെയീവിരൽ വീണ്ടും ചലിച്ചു തുടങ്ങീടലാം .

വിശുദ്ധമാം പൂവിന്റെ കാണാക്കയങ്ങളിൽ 
നിപതിക്കുമോരോ മഴത്തുള്ളിയാവാനല്ല -
എന്റെയീ ജന്മം കൊതിക്കുന്നുവെങ്കിലും ,
തൂലികയൊരുമൂർച്ചയുള്ളോരായുധമാക്കുവാൻ 
കഴിയുമോ എന്നിലെ നേർമ്മയാം മനസ്സിന് 
അടുത്തൊരു ജന്മമുണ്ടെങ്കിലതിലെങ്കിലും ?

ശ്രീകാന്ത് മണ്ണൂർ    

twitter - @smpcadd